Arkisto

Tunnisteet

No tags yet.

Viimeisimmät julkaisut

Kasvun polulta eväitä hyvään elämään – case PopUpCollege

PopUpCollege on innovatiivinen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristö, joka toimii ennakkoon sovitun mittaisissa jaksoissa oppilaitosten ulkopuolella liike-elämän keskeltä hankituissa tiloissa. Oppimisympäristössä törmäytetään eri osaamisaloilta tulevat opiskelijat verkostoitumaan ja tekemään itse hankkimiaan projekteja ympäröiville yrityksille ja niiden asiakkaille. Toimintamalliin voi tutustua tarkemmin mm. ammatillisen koulutuksen hyvät käytännöt sivuilla: https://osaamisperusteisuus.karvi.fi/hyvat-kaytannot/


PopUpCollege-konseptia pilotoitiin ensimmäisen kerran Kampin kauppakeskuksessa keväällä 2016. Alkuvaiheessa oppimisympäristössä testattiin erityisesti tiimioppimisen eri toimintamalleja ja työkaluja. Pilottivaiheessa opiskelijoiden ohjaukseen yhdistettiin myös valmentajaopettajien koulutukset ja viikoittaiset yhteispalaverit. Kampin pilotissa mukana olivat Business College Helsinki ja Stadin ammattiopisto. Opiskelijat edustivat useita ammattialoja ja moniammatilliset tiimit saattoivat ottaa hoitaakseen laaja-alaisesti erilaisia asiakasprojekteja. Kauppakeskus otti opiskelijat innostuneesti vastaan ja asiakasprojekteja löytyi helposti. Toimintamallin kehittymisestä kerrotaan enemmän projektin blogissa: http://popupcollege.blogspot.com/


Vuonna 2017 toimintamallin kokeiluun liittyi mukaan vielä Salon seudun ammattiopisto, joka avasi oman oppimistilansa Salossa kauppakeskus Plazassa. Toimintakausittain on testattu ketterinä kokeiluina mm. eri tavoin koostettuja opiskelijatiimejä, ohjauksen toteutusmalleja, yritysyhteistyön muotoja ja erilaisten digitaalisten työvälineiden ja ohjelmistojen käyttöä. Esimerkiksi Linda AI pilottiin voi tutustua Microsoftin julkaisemassa jutusta: https://pulse.microsoft.com/fi-fi/work-productivity-fi-fi/education-fi-fi/fa2-oppiminen-onelinikainen-diili-popupcollegessa-opiskelijat-paasevat-keskelle-liike-elamaa/


Opiskelijat kehittämisen keskiössä

PopUpCollege konseptissa oppimisen omistajuutta on tuettu ja vahvistettu mm. sillä, että opiskelijat ovat tasavertaisina mukana oppimisympäristön suunnittelussa ja tilan rakentamisessa. Opiskelijoiden ääntä toiminnan painopisteiden valinnassa on kuultu ennakoivasti mm. Hackathon tapahtumien kautta. Kaikissa PopUpCollege -toteutuksissa toimintaa on kehitetty aikaisemmista kokeilukierroksista oppien. Toiminnan ydin on aina ollut olla aidosti opiskelijalähtöinen ja osaamisperustainen tapa hankkia kunkin oppijan yksilöllisesti tarvitsemaa ammatillista osaamista. Esimerkkejä opiskelijoiden toteuttamista projekteista on katsottavissa hankkeen omilla sivuilla: https://www.popupcollege.fi/


Uudenlainen, avoin ja keskellä liike-elämää toimiva oppimisympäristö ja siellä opiskelu vaatii tasapainottelua vapauden ja vastuun välillä. Opiskelijatiimit hankkivat itse asiakasprojektinsa, mutta ovat samalla vastuussa niiden etenemisestä aikataulussa ja asiakasodotusten mukaisesti. Opiskelija on vastuussa tekemisistään paitsi itselleen myös omalle tiimilleen. Valmentajien rooli on tukea ja tuoda yhteiseen dialogiin kulloinkin ajankohtaisia teemoja tai muita akuutteja kysymyksiä.

Kasvun polulta tukea omien vahvuuksien tunnistamiseen

Opiskelijoiden oppimisprosessin ja tiimien rakentumisen elinkaaren eri vaiheissa havaitsimme, että ammatillisen osaamisen kehittymisen ohella projektitiimeissä työskentelevät opiskelijat kaipasivat tukea myös omien vahvuuksiensa, kiinnostuksen kohteidensa ja unelmiensa tarkentamiseen ja tietoiseen pohdintaan. Näiden näkyväksi tekemisellä haettiin osaltaan vahvistusta omaehtoisuuden, minäpystyvyyden ja osallisuuden kokemukseen ja sitä kautta myös parempaa motivoitumista sekä innostusta itselle merkityksellisten asioiden tekemiseen ja uuden oppimiseen.


Lähtökohta-ajatuksena toimintamallissa on, että ammatillinen osaaminen kertyy yritysprojekteja tekemällä ja rinnalla kulkeva kasvun polku vahvistaa opiskelijan elintärkeitä työelämätaitoja, kasvua ihmisenä sekä tuo yleisemminkin eväitä hyvään elämään, elämän hallintaan ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.


Kasvun polulla hyödynnettiin yhteistyössä Pekka Peuran kanssa hänen luomaansa Startup High School verkko-oppimisympäristön monipuolista oppimateriaalia, videoita ja henkilöhaastatteluja. Tämä aineisto on alun perin suunniteltu lukio-opiskelijoiden käyttöön ja erityisesti yrittäjämäisen työtavan vahvistamiseen. Pääasiassa videoista koostuvassa aineistossa tunnetut eri alojen yrittäjät avaavat omia kokemuksiaan yrittämisestä ja matkan varrella kohtaamistaan onnistumisista ja haasteista. Monet esille nousevat asiat ovat sellaisia, että ne vahvistavat ajattelutaitoja, auttavat kunkin omien vahvuuksien tunnistamiseen, unelmien toteuttamiseen sekä moniin työelämän ja elämän tilanteisiin. https://highup.org/


Kasvun polun canvas

Kasvun polku jaettiin eri teemoihin ja koottiin visuaalisesti helposti hahmotettavaksi Canvas työpohjaksi, johon kunkin opiskelijan oli helppo koota omia ajatuksiaan, osaamistaan ja kehittymissuunnitelmiaan. Työskentely tapahtui siten, että ensin opiskelija tutustui ennakkoon kuhunkin teemaan valittuihin videoihin ja pohti niiden ja omien kokemusten pohjalta omia kokemuksiaan, toiveitaan, odotuksiaan ja kehittymistavoitteitaan.

Teemojen käsittely ja purku aikataulutettiin viikoittain etenevänä työskentelynä ja kutakin teemaa käsiteltiin ohjatusti joko yksilöllisesti tai tiimeissä ja erilaisia työtapoja soveltaen (Flipped learning). Kasvun polun sisällöt tukevat hyvin positiivisen psykologian laajaa vahvuusnäkemystä, omien voimavarojen, kiinnostuksen kohteiden, unelmien, harrastusten, osaamisen ja oppimistavoitteiden pohdintaa ja tunnistamista.

Malliin sisältyy myös ajatus kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, riskien tunnistamisen tärkeydestä ja itsensä johtamisen taidoista. Opiskelijoiden kykyä pohtia ja ajatella itseään ja omaa persoonaansa kunkin teeman osalta mahdollisimman luovasti ja laaja-alaisesti tuettiin mm. luomalla sanapilviä yhteisten keskustelujen pohjaksi.

Opiskelijat kokosivat PopUpCollege -jakson lopuksi Kasvun polun pohdintansa ja omat kehittymissuunnitelmansa ns. visuaalisen CV:n muotoon, joka tehtiin ThingLink ohjelmistolla. Siinä opiskelijat dokumentoivat yksilöllisellä ja omaa persoonallisuuttaan ilmentävällä tavalla yritysprojekteissa syntyneitä parhaita tuloksia, mahdollisia omia työnäytteitään sekä omia harrastuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan tai muita itselle merkityksellisiä asioita tai tarinoita. Esimerkki visuaalisesta CV:sta: https://www.thinglink.com/scene/1093152756476149762


Paula Hyytiäinen paula.hyyti@gmail.com


©PedaReboot - All rights reserved.